24/7 bereikbaar
+31 (0) 497 518000

eersel@anicura.nl

Voorwaarden

Algemene Voorwaarden
ALGEMENE DIENSTVERLENINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN
Van: Maatschap Kliniek voor Gezelschapsdieren Eersel (Hint 16b te 5521 AH Eersel) KvK Eindhoven nr.: 17247572 BTW nr.:8207.01.026
ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID VAN DE VOORWAARDEN
a. Op alle door de Maatschap Kliniek voor Gezelschapsdieren Eersel (in deze voorwaarden nader te noemen de Kliniek) gedane aanbiedingen, op alle met de Kliniek gesloten overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan en op alle verbintenissen met de Kliniek -waaronder wordt begrepen de door de Kliniek in opdracht van de wederpartij gedane diergeneeskundige verrichtingen en in het kader daarvan gedane leveringen van medicamenten -zijn uitsluitend de navolgende algemene voorwaarden van toepassing. b. De toepasselijkheid van door wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden, hoe ook genaamd, wordt hiermee uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden en gelden pas na uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging daarvan door ons. Een dergelijke afwijking geldt slechts eenmalig. c. Onder wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon die met ons een verbintenis is aangegaan, dan wel van ons een aanbod daartoe heeft ontvangen en behalve deze diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtsverkrijgende(n) onder algemene of bijzondere titel.
ARTIKEL 2: AANBIEDINGEN EN DE TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
a. Al onze aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend. b. De overeenkomst komt tot stand indien onze offerte wordt aanvaard middels het door de wederpartij voor akkoord tekenen, hetzij middels een door ons aan de wederpartij gerichte schriftelijke mededeling waaruit blijkt dat wij de opdracht aanvaarden, hetzij indien wij met de uitvoering van de opdracht zijn aangevangen.
ARTIKEL 3: UITVOERING VAN DE WERKZAAMHEDEN
a. De Kliniek verplicht zich zijn uit de overeenkomst voortvloeiende werkzaamheden naar beste weten en kunnen uit te voeren, volgens de grondbeginselen van een deugdelijke beroepsuitoefening en dient daarbij de zorg van een goed hulpverlener in acht te nemen. Op de Kliniek rust een inspanningsverplichting. b. De wederpartij is verplicht de Kliniek in de gelegenheid te stellen de werkzaamheden uit te voeren op het moment waarop de Kliniek deze werkzaamheden wenst uit te voeren, dan wel op het moment waarop deze werkzaamheden volgens de overeenkomst ten behoeve van de wederpartij moeten worden uitgevoerd. c. Indien wederpartij de Kliniek niet in de gelegenheid stelt de werkzaamheden uit te voeren, of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de door de Kliniek te verrichten werkzaamheden, dan is dat voor risico van wederpartij. d. De Kliniek zal zijn aansprakelijkheidsrisico dekken door het afsluiten van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering overeenkomstig de in de branche geldende gebruiken.
ARTIKEL 4: RECLAME
a. Klachten over de uitvoering van verrichte werkzaamheden dienen onmiddellijk aan ons te worden gemeld en in ieder geval binnen 1 maand nadat de feiten aan het licht zijn gekomen waarop de klachten zijn gebaseerd. b. Klachten over geleverde producten dienen uiterlijk binnen 1 maand na aflevering aan ons te worden gemeld, althans -indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is -binnen 1 maand nadat de feiten aan het licht zijn gekomen waarop de klachten zijn gebaseerd. c. Klachten dienen aan ons schriftelijk te worden gemeld op straffe van verval van rechten. d. De wederpartij is verplicht alle medewerking te verlenen om ons in staat te stellen de klachten te controleren.
ARTIKEL 5: OVERMACHT
a. Indien de Kliniek tekortschiet in de nakoming van een verplichting jegens wederpartij, kan zulks de Kliniek niet worden toegerekend, indien deze tekortkoming het gevolg is van omstandigheden die de Kliniek redelijkerwijs niet had kunnen voorzien dan wel buiten zijn invloedssfeer liggen. In een dergelijk geval van overmacht is de Kliniek nimmer tot enige schadevergoeding verplicht. b. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: het niet voldoen door leveranciers en/of (andere) derden van de Kliniek aan hun verplichtingen, oorlog of een daarop lijkende situatie, brand, stakingen of werkonderbrekingen, plotseling en/of meerschalige ziekte van medewerkers van de Kliniek. c. Indien de Kliniek in geval van overmacht tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen uit de overeenkomst na te komen, is hij bevoegd de uitvoerings- dan wel leveringstijd met de duur van de belemmering te verlengen. Deze verlenging kan echter nooit langer zijn dan 4 maanden. d. Indien de Kliniek na deze periode van 4 maanden nog steeds verhinderd is zijn verplichtingen uit de overeenkomst na te komen, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. e. Alvorens de wederpartij na deze 4 maanden gebruik zou wensen te maken van diens rechten uit niet-nakoming, is hij verplicht eerst de Kliniek in de gelegenheid te stellen van de in het vorige lid omschreven bevoegdheid tot ontbinding. De wederpartij dient de Kliniek daartoe schriftelijk te sommeren, waarna de Kliniek gehouden is zich binnen 10 dagen over zijn keuze uit te spreken. f. Als de Kliniek zijn verplichtingen gedeeltelijk is nagekomen, is hij gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van de reeds verrichte werkzaamheden en de gemaakte kosten.
ARTIKEL 6: BETALINGEN
a. De Kliniek heeft recht wegens de krachtens de overeenkomst uitgevoerde en nog te verrichten werkzaamheden op een honorarium, dat hij naar redelijkheid en billijkheid zal vaststellen. Tenzij met wederpartij uitdrukkelijk een ander uurtarief of een vaste prijs is overeengekomen, geldt het uurtarief dat door de Kliniek wordt vastgesteld aan de hand van in de kring van beroepsgenoten gebruikelijke normen. b. Naast honorarium is de Kliniek gerechtigd respectievelijk verplicht om verschotten en BTW bij wederpartij in rekening te brengen, op basis van reële kosten. c. Betaling van de nota van de Kliniek dient contant te geschieden, direct na de verrichting of levering, tenzij anders is overeengekomen. Nota’s lager dan €113,45 (incl. BTW) dienen altijd contant te worden betaald. d. Voor niet-contante betalingen geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. In dat geval is de Kliniek gerechtigd om administratiekosten in rekening te brengen. Bij verkoop en levering van medicijnen zonder contante betaling zal de Kliniek tevens gerechtigd zijn de verzend- en administratiekosten aan de wederpartij in rekening te brengen en zal verzending onder rembours plaatsvinden. e. Na overschrijding van de betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum verkeert de wederpartij van rechtswege in verzuim. f. Alle betalingen moeten in Nederlandse courant en zonder enige aftrek of verrekening geschieden op een door de Kliniek aan te wijzen rekening, tenzij anders is overeengekomen. g. Wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tot de dag der algehele voldoening. h. Een door de wederpartij gedane betaling strekt in de eerste plaats in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en tenslotte op opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op latere facturen. i. De Kliniek is voorts gerechtigd naast de hoofdvordering en rente van de wederpartij te vorderen alle buitengerechtelijke kosten die door de niet (tijdige) betaling zijn veroorzaakt. Buitengerechtelijke kosten zijn door de wederpartij verschuldigd, in ieder geval wanneer de Kliniek zich voor de invordering van hulp van een derde heeft verzekerd. Deze buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het door de wederpartij niet betaalde c.q. openstaande bedrag, met een minimum van €35,00. Voorts zijn ook de werkelijke door de Kliniek gemaakte kosten buiten rechte ter zake inschakeling van raadsman en deskundige(n) door de wederpartij verschuldigd, indien deze kosten hoger zijn dan genoemde 15%. j. In geval van een gerechtelijke procedure tussen de Kliniek en de wederpartij, komen alle door de Kliniek terzake van de relatie met de wederpartij gemaakte kosten (zoals porto-, zegel-, telegram-, telefoon-, fax-, en vertegenwoordigingskosten, kosten van door de Kliniek noodzakelijk geachte taxaties, proceskosten en kosten van rechtskundige bijstand waaronder begrepen niet door de Rechter toegewezen bedragen) ten laste van de wederpartij, met uitzondering van de proceskosten en kosten van rechtskundige bijstand als door de Rechter toegewezen, indien de Kliniek als verliezende partij in de kosten veroordeeld wordt.
ARTIKEL 7: AANSPRAKELIJKHEID
a. De Kliniek is, binnen de grenzen van deze algemene voorwaarden, slechts aansprakelijk voor de door de wederpartij geleden schade als gevolg van gebreken/ fouten, mits deze aansprakelijkheid wordt gedekt door de verzekering als bedoeld in artikel 3 lid d van deze voorwaarden. b. Indien de Kliniek ingevolge deze voorwaarden gehouden is de schade die de wederpartij lijdt te vergoeden, zal deze vergoeding nooit meer bedragen dan het bedrag van de door de verzekeraar per gebeurtenis aan de Kliniek gedane uitkering, te vermeerderen met het door de Kliniek verschuldigde eigen risico per gebeurtenis. c. In het geval dat de Kliniek om welke reden ook geen beroep kan doen op het vorige lid (artikel 7 b) van deze voorwaarden, is de Kliniek jegens wederpartij slechts aansprakelijkheid indien er aan de zijde van de Kliniek sprake is van opzet of grove schuld. d. In alle gevallen dat de Kliniek, ondanks de bepalingen van deze voorwaarden of in geval van aansprakelijkheid op grond van het vorige lid (artikel 7 c) van deze voorwaarden, aansprakelijk geacht moet worden voor schade die de wederpartij mocht lijden, beperkt de Kliniek deze aansprakelijkheid tot het aan de wederpartij berekenende factuurbedrag, met een maximum van €4.537,80. e. Wederpartij staat garant voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens en inlichtingen, de Kliniek is daarvoor nimmer aansprakelijk. f. De rechtsvordering van de wederpartij jegens de Kliniek tot schadevergoeding of tot herstel ingevolge deze algemene voorwaarden, vervalt door verloop van 12 maanden nadat wederpartij terzake bij ons heeft gereclarmeerd.
ARTIKEL 8: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
a. Op alle door de Kliniek gedane aanbiedingen, en met de Kliniek gesloten overeenkomsten en andere verbintenissen, alsmede de uitvoering daarvan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. b. Alle geschillen voortvloeiend uit aanbiedingen, overeenkomsten en verbintenissen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Arrondissementsrechtbank te s-Hertogenbosch, tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten.
ARTIKEL 9: SLOTBEPALING
Indien enig beding in deze algemene voorwaarden door de rechter onverhoopt vernietigd c.q. buiten werking gesteld mocht worden, verplichten partijen zich omtrent de inhoud van het betreffend beding tot nader overleg c.q. onderhandelingen.